PRZED WYJAZDEM

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej co roku ogłasza HARMONOGRAM działań, który określa m.in. terminy rekrutacji i składania dokumentów. Rekrutacja odbywa się ok. pół proku przed wyjazdem.

PRZED WYJAZDEM STUDENCI:

 • przechodzą kwalifikacje językowe dla przyszłych Erasmusów (zdają egzamin lub przynoszą odpowiedni dokument do BWM)
 • zbierają informacje o uczelniach zagranicznych
 • wypełniają ANKIETĘ KANDYDATA (w której wskazują dwie wybrane uczelnie)

Po ogłoszeniu przez Koordynatorów Wydziałowych list rankingowych do poszczególnych uczelni należy:

 • wypełnić wymagane dokumenty: druki z naszej strony internetowej: LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES oraz WYKAZ ZALICZEŃ (jeśli wymaga tego uczelnia zagraniczna), formularze ze strony internetowej uczelni zagranicznej (nawet jeśli są podobne) + ewentualnie Accommodation Form do akademika oraz rejestrują się online (jeśli jest taki wymóg)
 • czekać na akceptację ze strony uczelni zagranicznej i poinformować o tym BWM PB, przesyłając podpisane dokumenty aplikacyjne (nasze druki)

Po uzyskaniu akceptacji przez uczelnię zagraniczną należy:

 • ubezpieczyć się (ok. 2 tygodni przed wyjazdem)
 • uzupełnić test językowy online na platformie OLS (wytypowani studenci)
 • załatwić transport, adresy kontaktowe, wyżywienie, zakwaterowanie
 • poinformować Dziekanat o swoim wyjeździe
 • podpisać umowę finansową w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej (ok. 1,5 - 2 tygodni przed wyjazdem)

WSZYSTKIE DOKUMENTY APLIKACYJNE WYSYŁANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM BIURA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ PB!

ZBIERANIE INFORMACJI O UCZELNI I KRAJU

Strony internetowe poszczególnych uczelni są skarbnicą potrzebnej wiedzy. Można tam znaleźć adresy, telefony oraz wiele innych przydatnych informacji. Warto spotkać się ze studentami, którzy korzystali już z takiego stypendium (dane kontaktowe dostępne w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej). Chętnie podzielą się zdobytym doświadczeniem. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej udostępni Ci przewodniki, informatory, pakiety informacyjne. Dużą pomoc można uzyskać w organizacji studenckiej ESN PB zrzeszającej byłych i przyszłych Erasmusów.

KONTAKT Z KOORDYNATOREM

Koordynator wydziałowy jest upoważniony do prowadzenia spraw związanych z programem Erasmus+. Bierze on udział w procedurze kwalifikacji studentów na wyjazd, pomaga sporządzić porozumienie o programie studiów (LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES) w uczelni partnerskiej i zatwierdza je. 
LISTA KOORDYNATORÓW WYDZIAŁOWYCH

ECTS

Student jest zobowiązany zdobyć 60 punktów w ciągu całego roku akademickiego, a więc 30 na semestr lub 20 na trymestr. Aby uzyskać punkty za jakiś przedmiot niezbędne jest jego zaliczenie zgodnie z procedurami przewidzianymi dla danej uczelni. Odnotowuje się tu wszystkie przedmioty i zajęcia, w których student uczestniczył wraz z uzyskaną liczbą punktów (punkty ECTS). Niżej przedstawiamy porównanie ocen obowiązujących na PB ze skalą ocen ECTS:

Ocena (PB) - Podstawa oceny (PB) - Ocena ECTS
5 - Wybitne wyniki z dopuszczeniem drugorzędnych błędów - A 
4,5 - Powyżej średniego standardu z pewnymi błędami - B 
4 - Generalnie solidna praca z szeregiem zauważonych błędów - C 
3,5 - Wynik zadowalający, ale z istotnymi błędami - D 
3 - Praca/wyniki spełniają minimalne kryteria - E 
2 - Student ma podstawowe braki w opanowaniu materiału: ocena niedostateczna jest traktowana jako nieukończenie (brak zaliczenia) zajęć - FX/F

DOKUMENTY DO WYPEŁNIENIA - druki PB:      /PROSIMY O KOMPUTEROWE WYPEŁNIANIE/

 • ANKIETA KANDYDATA – zgłoszenie wzięcia udziału w procesie rekrutacji
 • Studenci, którzy planują wyjazd na pierwszym semestrze studiów II stopnia, do ankiety kandydata dołączają oświadczenie o zamiarze rekrutacji na studia II stopnia w PB. Decyzję Komisji Rekrutacyjnej należy dostarczyć niezwłocznie po jej otrzymaniu

Dokumenty aplikacyjne o przyjęcie studenta na konkretną uczelnię zagraniczną:

WYKAZ ZALICZEŃ z dwóch ostatnich zaliczonych semestrów lub z całego toku studiów, uzupełniany jest tylko, jeśli jest wymagany przez uczelnię zagraniczną. Wpisuje się tu przedmioty w języku angielskim z dwóch ostatnich zaliczonych semestrów, chyba że uczelnia zagraniczna wymaga zaliczeń z całego toku studiów. Każdy przedmiot wpisujemy tylko raz. Jeśli są wykłady i ćwiczenia, obliczamy średnią arytmetyczną. Obok trzeba zamienić uzyskaną ocenę w skali A-F (zaokrąglamy w górę jeśli trzeba) i przełamać przez punkty ECTS z USOSA. W efekcie przy nazwie przedmiotu powinno widnieć np. B/3, C/2, A/6. Proszę nie pisać polskich ocen ani średniej. Ten dokument również podpisuje koordynator wydziałowy/Dziekan.

Czasami zdarza się, że uczelnia zagraniczna załącza poza standardowym wnioskiem zgłoszeniowym także inne dodatkowe formularze np. dotyczące rezerwacji zakwaterowania, uczestnictwa w programie orientacyjnym itp. Warto więc zawsze upewnić się, czy wypełnione formularze to wszystkie, jakich wymaga uczelnia zagraniczna.

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES – Student uzgadnia przedmioty z Koordynatorem wydziałowym na podstawie materiałów przekazanych przez uczelnię zagraniczną lub czerpiąc informacje ze strony www uczelni, do której się wybiera. W dokumencie tym przedstawia listę przedmiotów, które chciałby studiować, a także liczbę punktów ECTS, które zamierza zdobyć studiując wybrane przedmioty (Tabela A na druku LA FOR STUDIES). Wpisuje tu również przedmioty, które w tym czasie realizowałby pozostając w Polsce (Tabela B na druku LA FOR STUDIES). Porozumienie o programie studiów jest dokumentem wiążącym trzy strony, które ten dokument podpisują. Studenta zobowiązuje on do zaliczenia wybranych przedmiotów. Koordynator w PB potwierdza, że wybrane przedmioty stanowią część programu studiów realizowanego w PB oraz, że studia zagraniczne zaliczone zostaną do okresu studiów w PB. Natomiast Koordynator uczelni przyjmującej potwierdza swoim podpisem, że student będzie mógł studiować wybrane przedmioty na takich samych zasadach, co studenci tejże uczelni. Istnieje również możliwość zmodyfikowania zaplanowanego porozumienia o programie studiów już po przyjeździe do uczelni zagranicznej.

UBEZPIECZENIE

Student wyjeżdżając na studia zagraniczne powinien posiadać ubezpieczenie. Ubezpieczenie obowiązkowe to karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub, w przypadku wyjazdu do kraju niebędącego członkiem UE, prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie. Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ muszą zapoznać się na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia - www.ekuz.nfz.gov.pl z procedurą uzyskania ogólnego ubezpieczenia zdrowotnego, dzięki któremu będą mogli skorzystać z podstawowej opieki medycznej w krajach UE.

Jednakże ochrona ubezpieczeniowa na podstawie karty EKUZ lub prywatnego ubezpieczenia może nie być wystarczająca, szczególnie w przypadku konieczności powrotu do kraju i wymaganych interwencji medycznych. Dlatego też zalecamy, aby studenci wykupili dodatkowe ubezpieczenie NNW i OC (np. karta Euro26, ISIC). Ubezpieczenie to można wykupić w biurach podróży i przez Internet.

Po otrzymaniu Karty EKUZ z NFZ, prosimy o wysłanie jej skanu/zdjęcia do BWM. Potwierdzeń ubezpieczenia dodatkowego  nie trzeba do nas dostarczać (jeśli nie wymaga tego uczelnia zagraniczna).

ZAŚWIADCZENIE DO NFZ

Aby otrzymać kartę EKUZ, należy uzupełnione ZAŚWIADCZENIE DO NFZ przesłać do Biura ds. Współpracy Międzynarodowej na adres: g.wlodarczyk[at]pb.edu.pl (WA, WZ, ZWL) lub m.orpik[at]pb.edu.pl (WBiIŚ, WE, WM, WI). Podpisane zaświadczenie można odebrać w dniu jego wysłania i dostarczyć do właściwego oddziału NFZ (np. Białystok, ul. Pałacowa 3). Karta powinna być wydana na miejscu od ręki.

PODPISANIE UMOWY

Około 2 tygodni przed wyjazdem na studia w BWM trzeba podpisać UMOWĘ FINANSOWĄ Z Politechniką Białostocką. Zgłaszając się mailowo należy podać daty okresu mobilności:

 • data rozpoczęcia mobilności - pierwszy dzień, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej
 • data zakończenia mobilności – ostatni dzień, w jakim student musi być obecny w organizacji przyjmującej

Umowę finansową można podpisać dopiero wtedy, gdy do BWM uczelnia zagraniczna lub student dostarczy podpisany przez wszystkie strony LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES. Umowa dotyczy m.in. warunków przyznania stypendium na studia za granicą.

TESTY I KURSY JĘZYKOWE

Na początku i na końcu pobytu studenci muszą wypełnić test językowy online przesłany na adres mailowy z systemu OLS. Dotyczy to wyjazdów do uczelni, gdzie językiem wykładowym jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski. W przypadku otrzymania licencji na kurs językowy, student zobowiązuje się do korzystania z licencji.

 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI - OLS

UPORZĄDKOWANIE SPRAW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ

Gdy student ma już niezbędne dokumenty (na wszelki wypadek można zabrać ze sobą ich kopie, np. Acceptance Letter, potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania itp.), kupuje bilet, załatwia wszystkie sprawy bieżące w swojej uczelni, pakuje się i rusza w drogę. Przydatne może być zabranie ze sobą kilku aktualnych zdjęć. Mogą się one okazać potrzebne na przykład do legitymacji studenckiej, kart wstępu, biletu miesięcznego itp.