PODSTAWOWE WARUNKI

Wyjazd na studia Erasmus+ krok po kroku:

W programie Erasmus+ możliwy jest wyjazd na studia i praktyki za granicę więcej niż jeden raz, na okres nieprzekraczający 12 miesięcy "kapitał wyjazdowy" oddzielnie na każdym cyklu studiów, niezależnie od typu i liczby okresów mobilności. Wcześniejszy udział w programie LLP Erasmus i Erasmus+ zostanie uwzględniony (pomniejszy "kapitał wyjazdowy") w przypadku wyjazdów w ramach tego samego cyklu studiów z programu Erasmus+. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce - 2 miesiące.

Osoba ubiegająca się o stypendium Erasmus+ na studia musi spełniać poniższe kryteria:

 • może wyjechać tylko do uczelni partnerskiej, z którą dany wydział ma podpisaną umowę dwustronną (UCZELNIE)
 • być studentem na kierunku studiów/dyscyplinie studiów doktoranckich prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w PB
 • w momencie wyjazdu mieć zaliczone co najmniej dwa semestry studiów w PB
 • w przypadku studiów doktoranckich o terminie wyjazdu decyduje kierownik studiów doktoranckich
 • być studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
 • w trakcie wymiany nie może być urlopowana na kierunku, z którego kierowana jest na wymianę
 • posiadać (w momencie ubiegania się o wyjazd zagraniczny) minimalną średnią ocen 3,2 z dwóch ostatnich semestrów lub jednego semestru w przypadku studentów studiów pierwszego stopnia, a w przypadku studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia z dwóch ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia
 • posiadać znajomość języka obcego na poziomie co najmniej B1 potwierdzoną egzaminem językowym organizowanym przez Biuro, ważnym certyfikatem lub innym dokumentem uprawniającym do zwolnienia z egzaminu. 
  Wykaz dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego i uznawanych w procesie rekrutacji
 • przejść procedurę kwalifikacyjną przewidzianą na wydziale macierzystym (Dziekan może określić dodatkowe wymogi wobec kandydatów na okresowe studia zagraniczne jak: rozmowa kwalifikacyjna, projekt, inne)
 • w momencie wyjazdu na studia może mieć dług kredytowy nie większy niż 6 pkt. ECTS z całego okresu studiów, przy czym w każdym takim przypadku student powinien zwrócić się do Koordynatora wydziałowego z prośbą o zgodę na wyjazd i uzyskać taką zgodę na piśmie. W wyjątkowych przypadkach, student może posiadać dług kredytowy większy niż 6 pkt. ECTS, przy czym w każdym takim przypadku student powinien zwrócić się do Dziekana swojego wydziału (studenci I i II stopnia) lub do kierownika studiów doktoranckich na wydziale (studenci III stopnia) z prośbą o zgode na wyjazd i uzyskać taką zgodę na piśmie
 • w trakcie kwalifikowania nie może na niej ciążyć kara dyscyplinarna
 • nie może otrzymywać innego dofinansowania z funduszy UE na pokrycie identycznych kosztów