STYPENDIUM

W programie Erasmus+ są 2 rodzaje stypendiów:

A stypendium główne (wypłacane w EUR) 
B stypendium główne + dodatek socjalny (całość jest wypłacana w PLN z funduszu PO WER)
Prawo do otrzymywania dodatku socjalnego przysługuje studentom pobierającym stypendium socjalne w PB w roku akademickim poprzedzającym wyjazd.
Od roku 2016/17 studenci programu Erasmus+, uprawnieni do stypendium socjalnego w PB, będą otrzymywali dodatek do stypendium Erasmus+ w wysokości 861 PLN/mies. (w roku akademickim 2017/18) z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu POWER.

Od roku 2016/17 możliwy jest jednokrotny wyjazd finansowany z tego budżetu. Kolejne mobilności będą finansowane pod warunkiem uzyskania zgody Narodowej Agencji.

Dziekanaty będą wypłacać stypendium socjalne, nasze Biuro stypendium główne na wyjazd + dodatek socjalny.
Nie potrzebujemy zaświadczenia z Dziekanatu o otrzymywaniu stypendium socjalnego. Dziekanaty wysyłają takie informacje bezpośrednio do naszego BIURA.
Zakwalifikowanie przez dziekanaty do pobierania stypendium socjalnego PB jest warunkiem otrzymania powyższego dodatku. Wyjazd studentów uprawnionych do otrzymywania dodatku socjalnego jest w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego z budżetu PO WER. Stypendium główne i dodatek socjalny będą wypłacane w PLN na wskazane konto bankowe.

STAWKI STYPENDIUM ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2018-2019 - WYJAZD NA STUDIA:

KRAJE
 

miesięczna stawka
(w euro)

miesięczna stawka
z dodatkiem socjalnym
(w złotych)

miesięczna stawka 
dla studentów niepełnosprawnych
(w złotych)

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia
Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia,
Szwecja, Wielka Brytania

500

3019

2156

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Malta,
Niemcy, Portugalia, Włochy

450

2803

1940

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia,
FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, 
Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

400

2587

1725

W terminie 30 dni od podpisania Umowy finansowej przez obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności lub po otrzymaniu przez PB potwierdzenia przybycia do organizacji przyjmującej, zostanie wypłacone Uczestnikowi 80% stypendium. Pozostała kwota zostanie wypłacona na podstawie dat z umowy finansowej potwierdzonych przez uczelnię zagraniczną po dopełnieniu formalności wskazanych przez BWM.

Termin wypłat pozostałych rat stypendium uzależniony jest od okresu mobilności (jeden semestr, oba semestry).

Stypendium Erasmus-a to jedynie wsparcie finansowe, a nie pokrycie pełnych kosztów związanych ze studiowaniem w uczelni partnerskiej. Przeznaczone jest na wyrównanie różnicy kosztów utrzymania i studiowania w kraju ojczystym i w kraju przyjmującym. Trzeba będzie zapłacić za zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywki.

Mobilność studentów niepełnosprawnych

Wyjazd studentów niepełnosprawnych również jest finansowany z budżetu PO WER (stypendium w PLN).

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabeli powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne.

PRZELEW STYPENDIUM

Aby otrzymać stypendium:

1. Wypełnij DRUK PRZELEWU 
2. Wypełniony DRUK PRZELEWU (w Wordzie) prześlij na adres e-mail: m.nawotczynska@pb.edu.pl

Na naszej stronie dostępne są dwa rodzaje formularzy:

- druk przelewu dla osób, które będą finansowane z budżetu PO WER (dostaną stypendium w PLN)
- druk przelewu dla osób, które otrzymają stypendium w EUR

Trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem podanego konta.

Nie możemy sugerować jakie konto bankowe (walutowe czy złotówkowe) trzeba podać. W tym celu trzeba zapoznać się z ofertą banków.

Np. osoba, która będzie finansowana z budżetu PO WER wypełniając DRUK PRZELEWU PO WER może tam podać zarówno konto złotówkowe, jak i walutowe.